پرسنل جهادکشاورزی کهگیلویه خادمان بی منت کشاورزان

پرسنل جهادکشاورزی کهگیلویه خادمان بی منت کشاورزان

حکمت الله نریمانی با اشاره به بحث توزیع بذر در سال زراعی جاری گفت: در سال زراعی جاری بیشتر از هر سال دیگری بذر توزیع شده که با صدور بیش از ۱۵۰۰ تن حواله بذر گواهی شده نسبت به سال گذشته افزایش ۳۰ درصدی داشته است.؛