گزارش نشست خبری شهردار چرام با اصحاب رسانه/مرور ۴ سال عملکرد در حوزه شهری

گزارش نشست خبری شهردار چرام با اصحاب رسانه/مرور ۴ سال عملکرد در حوزه شهری

در روزگاری که بسیاری از مدیران مهرسکوت بر لب زده اند و نه از عملکرد می گویند ونه از مشکلات،شهردار چرام در نشستی بااصحاب رسانه عملکرد چهارساله خود را بیان کرد تا شاید تلنگری باشد بر سایر مدیرانی که این روزها با فراموشی خبرنگاران و دوری از انها، حفظ صندلی در روزهای پایانی حیات دولت همه هم و غم انهاست.