آنچه در نشست بخش خصوص و دولت در استان گذشت: از دغدغه تولید کننده تا وعده حمایت ویژه استاندار از تولیدکنندگان استانی/واگذاری طرح های مشارکتی به سازمان های مردم نهاد+تصاویر

آنچه در نشست بخش خصوص و دولت در استان گذشت: از دغدغه تولید کننده تا وعده حمایت ویژه استاندار از تولیدکنندگان استانی/واگذاری طرح های مشارکتی به سازمان های مردم نهاد+تصاویر

در خصوص سرمایه گردش طرح های شیلات از تبصره ۱۸ و  منابع داخلی مصوب می کنیم که حمایت شود که این پرداختی از مبلغ ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان خواهد بود.؛