مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کهگیلویه و بویراحمد برنامه های آموزشی کانون های مساجد در این استان را تشریح کرد

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کهگیلویه و بویراحمد برنامه های آموزشی کانون های مساجد در این استان را تشریح کرد

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد این استان از ارائه بسته ویژه آموزشی در سطح کانون های مساجد خبر داد و گفت: با هدف توانمند سازی اعضای کانون های مساجد، تقویت فعالیت های فرهنگی و نگاه به ارتقاء آموزش، چندین عنوان برنامه در استان برگزار می شود.؛