نهایی سازی سند آمایش سرزمین چرام اولویت مدیران باشد

نهایی سازی سند آمایش سرزمین چرام اولویت مدیران باشد

فرماندار شهرستان چرام ، گفت : یکی از مهمترین کارهایی که برای ایجاد آبادانی و رونق شهر چرام باید صورت گیرد ، تدوین یک برنامه ی راهنمای درست ، مبتنی بر قابلیت ها و ظرفیت های این منطقه است که باعث رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی مردم می شود.؛