یکی ازمحاسن برجسته نظام ما مساله امنیت است،شورای تامین به شدت باکسانی که ناامنی به وجودمی اوردند برخوردکند/ریگی که موردحمایت سیا وموسادبوددستگیرشدچرااجازه میدهید درشهرهرج ومرج به وجودبیاید/باید هسته‌هاى مقاومت را در تمامى جهان به‌وجود آورد و در مقابل شرق و غرب ایستاد

یکی ازمحاسن برجسته نظام ما مساله امنیت است،شورای تامین به شدت باکسانی که ناامنی به وجودمی اوردند برخوردکند/ریگی که موردحمایت سیا وموسادبوددستگیرشدچرااجازه میدهید درشهرهرج ومرج به وجودبیاید/باید هسته‌هاى مقاومت را در تمامى جهان به‌وجود آورد و در مقابل شرق و غرب ایستاد

اتفاقی در چندین ماه قبل اتفاق افتاد قطعا قانون وقضات محترم بررسی دقیق میکنند تا حقی تضییع نشود اما برای مردم محترم که اظهار گلایه کردند قابل پذیرش نیست که بخواهیم اسلحه بدست بگیریم وانتقام از بی گناهی بگیریم،جای شرم دارد وقتی خانمی بگوید من احساس امنیت نمیکنم،با چنین قضایایی شورای تامین ،دادستان محترم به شدت برخورد کنند جلوی هرج ومرج را بگیرند.؛