امکانات دانشکده صنعت و معدن چرام در حد یک دانشگاه است/ مسئولان دانشگاه، استان و شهرستان همراه و همدل در توسعه دانشکده هستند/ اعتبارات خوبی به دانشکده تخصیص یافته است/ راه‌اندازی سه رشته جدید در دانشکده چرام

امکانات دانشکده صنعت و معدن چرام در حد یک دانشگاه است/ مسئولان دانشگاه، استان و شهرستان همراه و همدل در توسعه دانشکده هستند/ اعتبارات خوبی به دانشکده تخصیص یافته است/ راه‌اندازی سه رشته جدید در دانشکده چرام

رئیس دانشکده صنعت و معدن چرام معتقد است که امکانات این دانشکده در حد یک دانشگاه است و همه آنچه یک دانشجو نیاز دارد در این دانشکده وجود دارد.؛