دکتربابایی:در انتخابات پیش رو در دوم اسفند، شهرستان چرام در حمایت از سید محمد موحد، نسبت به تاریخ خودش رکورد خواهد زد

دکتربابایی:در انتخابات پیش رو در دوم اسفند، شهرستان چرام در حمایت از سید محمد موحد، نسبت به تاریخ خودش رکورد خواهد زد

دکتر علی بابایی از اساتیددانشگاه یاسوج در جمع حامیان حاج موحد در ستاد لنده با ارائه آماری از دور قبل که مردم شهرستان چرام به سبد رای آقای هاشمی ریختند، گفت: دور گذشته مردم چرام برای آقای عدل هاشمی پور سنگ تمام گذاشتند و در میان شهرستانهای چهارگانه، بیشترین درصد رای نماینده کهگیلویه متعلق به