سرکشی اعضای صندوق هنرمندان کشورازهنرمندان پیشکسوت چرام/تقدیرویژه پیشکسوت هنرمندچرامی ازدکتردهبانی مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی استان+تصویر

سرکشی اعضای صندوق هنرمندان کشورازهنرمندان پیشکسوت چرام/تقدیرویژه پیشکسوت هنرمندچرامی ازدکتردهبانی مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی استان+تصویر

در روز چهار شنبه بیست وپنجم مهرماه هیئتی از اعضای هیئت مدیره صندوق هنرمندان کشور بهمراه اعضای تهیه اخبار صندوق ودیگر عزیزان مسئول در آن به استان کهگیلویه و بویراحمد آمده وبرای دیدار با هنرمندان شهرستان کهگیلویه و چرام راهی جنوب استان شدند.؛