خبرهای خوش رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد برای کارشناسان پهنه

خبرهای خوش رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد برای کارشناسان پهنه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد به همراه مدیر آب و خاک این سازمان به شهرستان باشت رفت و بعد از دیدار با کارکنان و کارشناسان پهنه‌ها از چند پروژه بازدید و در جریان روند پیشرفت آن‌ها قرار گرفت.؛