تلاشهای مسئولان ابفای شهری قابل تقدیراست/اداره ابفای شهری شهرستان چرام رتبه اول راکسب کرد

تلاشهای مسئولان ابفای شهری قابل تقدیراست/اداره ابفای شهری شهرستان چرام رتبه اول راکسب کرد

این روزها وبا هجوم برخی مشکلات زیست محیطی، مسئولان خدوم وزحمتکشی به طور شبانه روز در تقابل با معضلات و مشکلات پیش آمده،به امر موکد خدمت مشغول اند ، تا ضمن ایجاد آرامش ازپی رفع آنها درکانون،از ظهور این قبیل معضلات را درآینده نیز جلوگیری نماییم.؛