هاشمی پور همان درخت چهارساله ای هست که نه ثمر دارد و نه دل خوش به سایه ی آن هستیم و نه امیدوار به رشد آنیم

هاشمی پور همان درخت چهارساله ای هست که نه ثمر دارد و نه دل خوش به سایه ی آن هستیم و نه امیدوار به رشد آنیم

جناب آقای هاشمی پور بارها شنیده شده که ادای دین به بزرگان طوایف کرده اید یا از طریق پول در عوض رای، یا اینکه چه کسی گفته از ما حمایت کنند.!!! منش و تدبیر و رفتار سیاسی، این گفتمان بدور از منطق را قبول نخواهد کرد. آن روزهایی که خویش را منجی رفع بیکاری برای