تقدیرامام جمعه چرام ازحضورپرشورمردم در تجمع باشکوه ۹دی/ حضور مردم ومسولان در تجمع باشکوه نهم دی ماه شهر چرام تجلی وحدت در تحت لوای ولایت بود

تقدیرامام جمعه چرام ازحضورپرشورمردم در تجمع باشکوه ۹دی/ حضور مردم ومسولان در تجمع باشکوه نهم دی ماه شهر چرام تجلی وحدت در تحت لوای ولایت بود

حضور مردم ومسولان در تجمع باشکوه نهم دی ماه شهر چرام تجلی وحدت در تحت لوای ولایت بود. این حضور پیامی به دشمنان وفتنه گران داشت که قدرت نرم نظام اسلامی، عظمت و اقتدار ملی مردم و نظام را به منصه ظهور برساند.؛