حرکت مرد متین و قاطع این روزهای دستگاه قضا

حرکت مرد متین و قاطع این روزهای دستگاه قضا

علم و پرچم دادخواهی و عدالت طلبی در دست کسی است که بدور از سیاست زدگی و قرار گرفتن در کالبدهای چپ و راست به رسالت اصلی خود که مطالبه همه شهروندان می باشد  پرداخته و با قاطعیت کامل از حقوق مردم تا حصول نتیجه کامل دفاع می کند.؛