پولی که پروژه را دوسال پیش به اتمام میرسانددرحال حاضر کفاف اتمام بیمارستان را نمیدهد و با این وضعیت اعتبارات ، در این دوسال باقی مانده از عمر دولت دوازدهم ، شاهد افتتاح و راه اندازی بیمارستان چرام نخواهیم بود

پولی که پروژه را دوسال پیش به اتمام میرسانددرحال حاضر کفاف اتمام بیمارستان را نمیدهد و با این وضعیت اعتبارات ، در این دوسال باقی مانده از عمر دولت دوازدهم ، شاهد افتتاح و راه اندازی بیمارستان چرام نخواهیم بود

بیمارستانی که بر اساس اظهار نظر مسئولین مربوطه ، سی وهفت میلیارد ریال پول آن در حساب علوم پزشکی استان است. قطعا با توجه به تورم موجود ، ارزش این پول کمتر شده است و در صورت شروع این پروژه ، پولی که پروژه را دوسال پیش به اتمام میرساند الان کفاف اتمام بیمارستان را نمیدهد و با این وضعیت اعتبارات ، در این دوسال باقی مانده ی از عمر دولت دوازدهم ، شاهد افتتاح و راه اندازی بیمارستان چرام نخواهیم بود.؛