کمک های انسان دوستانه بهزیستی چرام به کودکان توگبری

کمک های انسان دوستانه بهزیستی چرام به کودکان توگبری

به واقع مسئولان شهرستان همه از جنس همین مردم توگبری هستند و اگر اعتباری برای زدودن محرومیت از چهره این روستا تخصیص داده شود قطعا پیگیر خواهند بود و به جد انجام خواهد گرفت ، کما اینکه فرماندار همیشه پیگیر نیاز مردم توگبری به آب آشامیدنی است.؛