با حضورمدیرکل بنیادمسکن وبخشدارمرکزی چرام چگونگی ادامه آسفالت وزیرسازی جاده ارتباطی طسوج مورد بررسی قرار گرفت+تصاویر

با حضورمدیرکل بنیادمسکن وبخشدارمرکزی چرام چگونگی ادامه آسفالت وزیرسازی جاده ارتباطی طسوج مورد بررسی قرار گرفت+تصاویر

باحضور بخشدار مرکزی،رئیس اداره راه وشهرسازی چرام،مدیرکل بنیاد مسکن،کارشناس فنی فرمانداری وکارشناس بنیادمسکن استان چگونگی ادامه آسفالت وزیرسازی جاده ارتباطی روستای طسوج مورد بررسی قرار گرفت.؛