دیدار بازرسان اداره صمت شهرستان کهگیلویه، نماینده فرماندارورئیس اتاق اصناف باامام جمعه چرام+تصویر

دیدار بازرسان اداره صمت شهرستان کهگیلویه، نماینده فرماندارورئیس اتاق اصناف باامام جمعه چرام+تصویر

دراین دیدار حجت الاسلام دکتر افشار امام جمعه چرام ضمن تشکر از بازرسان اداره صمت کهگیلویه بزرگ وتاکیدبه متولیان بازار نسبت به بازرسی ونظارت بربازارابراز امیدواری کرد که بازرسی مداوم خصوصا درروزهای منتهی به بازگشایی مدارس را دراولویت کاری خود قرار دهند.؛