اختصاص ۵۸ میلیارد تومان به ۴۶ طرح/   طرحهای بالای ۶۰ درصد  تولید واشتغال فراوانی در استان  رقم می خورد

اختصاص ۵۸ میلیارد تومان به ۴۶ طرح/ طرحهای بالای ۶۰ درصد تولید واشتغال فراوانی در استان رقم می خورد

همه به خوبی می‌دانیم که در شرایط بسیار سخت اقتصادی، بیماری کرونا و تحریم‌ها قرار داریم لذا نباید فعالیت واحدی متوقف شود بلکه شتاب بگیرند که لازمه این کار استفاده از  ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ همه دستگاه‌ها و نهادهاست.؛