چرا ۱۳ آبان ۹۷ ؟

چرا ۱۳ آبان ۹۷ ؟

۱۳ آبان گرامیداشت یک روز و یک واقعه و یک عامل مهم و یک رویداد نیست ...؛