فرماندار کهگیلویه از مشارکت اجتماعی مردم در حادثه خائیز قدردانی کرد

فرماندار کهگیلویه از مشارکت اجتماعی مردم در حادثه خائیز قدردانی کرد

گرچه رنج ناشی از واقعه آتش بر سرمایه خائیز قابل وصف نیست اما این حادثه سرمایه های گرانقدر تمام ناشدنی دیگری را نمایان ساخته است و آن برافراشتن مشعل فروزان «مشارکت تمام کننده مردم در مهار بحران» است که بی تردید مشاهده صحنه هایی از عرصه نابرابر آتش و انسان در این حادثه تداعی گر حماسه های ماندگار بوده است.؛